Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, September 20, 2011

LAE PHAE, F PAI: 2 PAI: YE KOE.. M


NI, NUE.,_ M YI; RZA NYI RZA BU-. RZEi.. VY; NYI nae.; KW LAE; PHAE, F PAI: YE MEI.,_ M NY K, CHI DU NGO= NYI. NYI 2011 KHO; 9 V., 20 NYI KW LAE; PHAE, F PAI: NYI: PAI: YE W LEO! YI. WU. THI: PAI: NY Mogok KW TY_ M GU.. YO-XU BE Mintkyina KW TY_ M NGWA. AH-NYI BU NGA LO= YI. W: NYI: XUE. PAI: TAE NY MALAYSIA LI-SU W KHU VI., KW YE KOE..O= L TSO 70 RO CHI ZI; CHI L_ LO= ZI; DU HO: SU NY-. M. PHA: Z-ZEW-PHU-. M. MI C.. SU NY M. PHA: NGWA. SEI-THI-F-. LAE; PHAE, TZA. GEI: SU NY-. M. PHA: BY YO-SOE NGA LO= TZAI NYI: XUE. NY Myintkyina KW TY M LAE MAE AH-LAY BE MO-MO-N BU NGA LO= YI. NYI: XUE. PAI: TAE NY NY VI., KHU: KW YE KOE..O= L TSO 30 RO CHI ZI; CHI L LO= ZI; DU HO: SU NY M. PHA: NGWA. SEI-THI-F-. M. MI C.. SU NY M. PHA: NO. D-WUE-. LAE; PHAE, TZA. GEI: SU NY M. PHA: BY YO-SOE NGA LO= TZAI NGA MI YE N, M (4) PAI: JO_ SE: LO= 9 V., 29 NYI KW THI: PAI:-. 10 V., YI. KHU: KW (3) PAI: NGA LO=
AH JUE; SU TAE WU-S SI.. LI,_ M MEI., TZAI=

No comments: