Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Saturday, June 1, 2013

M. PHA: M-THI-YET BU (3) RO L: JE M

LU-MI Mn: KW BE MALAYSIA LI-SU TSO LEW., SO.. ZI; DU KW L KOE.. M-. M. PHA: M-THI-YAE-. A-TSI BE DAIVID FISH BU (3) RO NY NYI. NYI 6V., 1 NYI THAE: Malaysia KW BE LU-MI Mn: KW L: JE W=
M. PHA: BU S Xn. NY 5V., 23 NYI THAE: CHI L SI 27-28 NYI KW TSO.. LEW., SO.. ZI; DU KW M. G7: KOE..O=

No comments: