Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Saturday, October 12, 2013

10 V.,11 NYI KW 'UN' GEI: KOE.. M DO:

A: MI 10 V., 11 NYI KW LI-SU 8 RO 'UN' CARD MEI., LE W= KACHIN A JUE: NY 100 RO CHI JO_ LO=
11 NYI KW KHU.. T SU A JUE: TAE NY LAE PHAE, KW BLUE TAG GEI: KOE.. SI NYI 16 NYI BE 17 NYI KW SI 'UN' CARD GEI: N, M VY; NYI TZE, GEI: KOE..O=

No comments: