Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Thursday, December 19, 2013

CHRISTMAS MU: GW: GW.. CO.. TY M

MALAYSIA LI-SU YI; NYI BU-. THI: VI., Dn: THI: VI., DO..-. CHIRSTMAS MU: GW: GW.. CO.. TY LO=
A: MI., KW BE WU. TU.. SI GW.. CO.. TY M NGO=
YE-SU VUE., PAI: NY 25 NYI KW YE DU NGA LO=

No comments: