Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Wednesday, February 12, 2014

A-SI BE NGWA Z-N LAE PHAE, TZA. PAI:

2014 KHO; 2V., 9 NYI THAE:-. PUTAO KW TY M A-SI LI-YAE-S BE MYITKYINA KW TY M NGWA.-Z-N BU NYI: Xn. LV; PHAE, TZA. PAI: YE DO.. LEO=
LAE; PHAE, TZA. GEI: SU NY M. PHA: Rev. Dr. Lae Mae YO-XU M. LO= M. MI: C.. GEI: SU NY M. PHA: A-GV NGA LO= ZI; DU HO: SU NY M. PHA: JOSEPH Bya NGA LO=

No comments: