Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Friday, February 28, 2014

LI-SU M.. NYI: RO USA KW DO.. JE M


2014 KHO; 2 V., 19 NYI THAE MALAYSIA KW BE USA KW LI-SU M.. NYI: RO DO.. JE W=
YI. W NY PUTAO KW TY M MI-LI-DU BE MU-GU KW TY M A. MI: JULIE BU NGA LO=


No comments: