Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, March 18, 2014

NAM-SANG KW BE CHWA-S USA KW DO.. JE W

NYI. NYI 2014 KHOL; 3 V., 18 NYI THV: MALAYSIA KW BE-. B7., YI., Mn: NAM-SANG KW TY M CHWA-S NY USA-. GEORGIA KW DO.. JE W= YI. MY 2009 11 V., 28 NYI THAE: MALAYSIA KW CHI L SI-. 2010 KHO; 3 V., KW 'UN' M7., LE M NGA LO=

No comments: