Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Sunday, April 13, 2014

NO-ZO BE A-N USA KW DO.. JE M DO:

2014 KHO; 4 V., 10 NYI THV: Malaysia KW BE USA-. TAXES KW NO.-ZO: THI: VI., DO.. JE W=
NO-ZO NY PUTAO KW BE NGA SI A-N YIN-TAE-NU NY MU-GU KW BE NGA LO= YI. NYI: Xn. NY MALAYSIA KW VI., THU: KOE.. M NGO=
NO-ZO NY 2007 KHO; 9 V., 8 NYI THV: MALAYSIA KW CHI L SI 2009 KHO; 10 V., THV: 'UN' M7., LE M NGA LO=

No comments: