Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, April 22, 2014

SI-SI -JY BE A-NYI BU LAE; PHAE, TZA. PAI:

NYI. NYI 2014 KHO; 4 V., 22 NYI THV: PUTAO KW TY M SI-SI-JY BE A-NYI ( UN MY3.. AH NAN ) BU NYI: Xn. NY LAE; PHAE, TZA. PAI; YE DO.. LEO=
MO; LO.. 12 Jn, KW BE WU. TU.. SI 2 Jn, CHI THV: DO.. LE W= L TSO 200 RO CHI ZI; CHI L LO=
ZI; DU HO: G7: SU NY M. PHA: NO-FU-S-. M. MI: C.. SU NY M. PHA: NGWA-SI-DEW BE LAE; PHAE, TZA. G7: SU NY M. PHA: BY YO-SOE NGA LO= YI. W: NYI: Xn. NY MALAYSIA LI-SU KHU-ZI-TSO KW LAE; PHAE, TZA. KOE.. SU 89 J3., ( Z3., ) JO., LE W=

No comments: