Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Friday, July 11, 2014

A-SI LV-MV USA KW DO.. JE M DO:

2014 KHO; 7 V., 9 NYI THV: Malaysia KW BE USA-. TAXES KW LI-SU THI: RO DO.. JE W=
YI NY PUTAO KW TY M A-SI LV-MV NGA LO= YI NY 2009 KHO; 9 V., 27 NYI THV: MALAYSIA KW CHI L SI 2010 KHO; 3 V., THV: 'UN" M7., LE M NGA LO=

No comments: