Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, July 28, 2015

ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓴꓠꓲꓚꓳꓓꓰ

ꓠꓲꓹ ꓠꓵꓻˍ ꓟ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓬꓲꓼ ꓤ ꓠꓬꓲ ꓤ ꓐꓴꓸꓸꓳ
ꓟꓶꓻ ꓤ ꓟꓽ ꓥ ꓠꓬ ꓪꓰꓐꓢꓔꓰ ꓕꓱ ꓟ ꓔꓯ ꓡꓲ-ꓢꓴ ꓕꓳ ꓶ ꓗꓪ ꓐꓰ ꓐꓳꓺ ꓓꓴ ꓥꓳ=

No comments: