Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Monday, June 17, 2013

Chin NYI: ZEW., TAE LAE; PHAE, TZA. GEI:_ M

NYI. NYI 2013 KHO; 6V., 17 NYI THAE MALAYSIA KW TY M KANPETLET ( Khumi chin ) TSO Xn: NYI: ZEW., TAE LAE; PHAE, TZA. GEI: W LEO= YI. W NY KANPETLET LO.. PHEW KW TY SU AI KAN TUN BE AWI LIN MI-. AI KHIN AUNG BE AWI NI NI BU NGA LO=
LAE; PHAE, TZA. GEI: SU NY M. PHA BY YO-SOE BE M. PHA: A-SI-PHA BU NGA LO=

No comments: