Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Wednesday, June 26, 2013

LI-SU M ( NGWA AH DU) AUSTRALIA KW DO.. JE M

NYI. NYI 2013 KHO; 6V., 26 NYI THAE: MALAYSIA KW BE Australia MUE: -.  BRISBANE LO.. PHEW., KW LI-SU M.. THI: RO DO.. JE W=
YI NY PUTAO KW TY M NGWA AH DU NGA LO= A-DU NY 8.8.2009 THAE: MALAYSIA KW CHI L SI 2009 KHO; 10V., 20 NYI THAE: "UN" MEI., M NGA LO= YI. 2011 KHO; 10V., 12 NYI THAE: Mitkyina KW TY M A-LAE ( Ah Lay) BE VI., THU: KOE.. M NGA LO= A-LAE NY VI., THU:  KOE.. M GO., THI: V., 19 NYI THAE: Australia KW DO.. JE M NGO=

No comments: