Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Sunday, October 27, 2013

10 V., 23,25 NYI KW 'UN' G7: KOE.. M DO:

10 V., 23 NYI THAE: LI-SU 10 RO THAE: SI 'UN' MEI., LE W=
10 V., 25 NYI THAE: NY LI-SU 12 RO 'UN' MEI., LE W=
2013 KHO; NAE.; KW KACHIN TAE 'UN' GEI:_ M NY: GU., LE W= TZA. SI. NYI NEW. BAE; TSO.. XUE: TAE GEI: JE DU NGA LO=
GO LEW., NYI 2013 KHO; 9 V., NYI: NYI KW BE WU. TU.. SI 'UN' GEI: KOE.. M NAE.; KW RO: LI-SU 348 RO 'UN' MEI., LE M NGO= WU-S TAE X. MO= W KHU J SU YI; NYI BU TAE NGA MI MALAYSIA LI-SU ZU., KW BE A KHEI. X. MO BE BAE FU L NGO=

No comments: