Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Friday, October 25, 2013

VI., THU: W KHU PAI:

NYI. NYI 2013 KHO; 10 V., 24 NYI THAE:-. MYITKYINA KW TY M A-GAE BE PUTAO KW TY M MO-LE-NYI BU NYI: XUE. NY-. K, CHI CHI VI., W KHU PAI: THI: M., YE W LEO=

No comments: