Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Sunday, October 6, 2013

10v., 4 NYI THAE: LI-SU 6 RO "UN" M7., LE W

10V., 4 NYI THAE: NGA MI -. KUALA LUMPUR LO.. PHEW., KW TY M LI-SU 6 RO "UN" CARD M7., LE W=
GO LEW NYI THEW., THI: N: KW 'UN' MEI., LE SU-. LI-SU 116 RO JO LE W! Wusa TAE X MO=

No comments: