Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Thursday, October 3, 2013

LI-SU 30 RO CHI "UN" MEI., LE M DO:

NYI. NYI 2013 KHO; 10V., 3NYI THAE: LI-SU 30 RO CHI UNHCR  KW BE "UN" CARD MEI., LE W=
THEW M NY KUALA LUMPUR KW TY SU TAE GEI:_ M NGA LO= NYI. NYI NY KACHIN BE KAYAR TSO.. Xn: A: L 500 RO CHI TAE GEI: TY LO= THEW M KW BE KACHIN NY 300 RO CHI NGA LO=
L: TSO.. A: MY, TAE GEI: TY NYI KACHIN NGO; TZA. SU NY 20 RO NGA LO= THEW., M KW BE LI-SU NGO: TZA. SU NY 4 RO NGA LO=

No comments: