Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Sunday, December 15, 2013

A-KHE-DEW BE A-N LAE PHAE, TZA. PAI:


2013 KHO; 12 V., 13 NIY THAE: MYITKYINA LO.. PHEW., KW TY M A-KHE-DEW BE N-YAE-NU BU NYI: Xn. NY K, CHI_ M LAE; PHAE, TZA. PAI: THI: M., YE W LEO=
LAE; PHAE, TZA. G7: SU NY M. PHA: REV. HLA SENG NGA LO= ZI; DU HO: SU NY M. PHA: Z-KO NGA LO=
YI. NYI: Xn. NY 2013 KHO; MALAYSIA LI-SU BU KO, LO.. KW VI., THU: KOE.. SU 14 ZEW ( JEW) THI ZEW M NGA LO=

No comments: