Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Thursday, December 5, 2013

AUSTRALIA KW LI-SU NYI: RO DO.. JE M DO:

A: MI: 2013 KHO; 12 V., 4 NYI THAE: MALAYSIA KW BE AUSTRALIA MUE: Queensland KW LI-SU NYI: RO DO.. JE W= YI. NYI: M. L; NY PUTAO KW TY M NGWA. A-CHI BE YI. A. MI: MI-S NGWA. BU NGA LO=
YI. NYI: M. L; NY 2012 KHO; 5 V., THAE: MALAYSIA KW CHI L SI-. GO., THI: V., 15 NYI THAE "UN" MEI., LE M NGO= A-CHI YI. A. MI: MI-S NGWA. NY NI, M KW YI. KHU., KHU.. SI MALAYSIA KW KHEI: KOE..O XUE: NGA LO= YI. NI, M KHEI: PHUE: NY Ringgit 50,000 CHI GU., LE M NGO= GU., LE_ M PHU TAE NY "UN" BE TZU CHI ZU., KW BE GEI: J T M NGO=

No comments: