Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Wednesday, June 25, 2014

Chwa Bee BU THI: VI., AUSTRALIA KW DO.. JE M DO:

NYI. NYI 2014 KHO; 6 V., 25 NYI THV:-. B7., YI., Mn: NAM-SAN KW TY M Chwa Bee THI: VI., NY-. MALAYSIA KW BE AUSTRALIA-. WAKER WALKER KW DO.. JE W=
CHWA-BE NY 2009 KHO; THV: MALAYSIA KW CHI L SI-. 2009 KHO; 11 V., THV: 'UN' M7., LE M NGO= YI. NY B7., YI., M MAY-WQAN BE 2011 KHO; THV: VI., THU: KOE.. SI A. MI: THI: RO M7., LE M NGO=

No comments: