Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, June 24, 2014

USA BE AUSTRALIA KW LISU ( 4) RO DO.. JE M

NYI. NYI 2014 KHO; 6 V., 24 NYI THV: MALAYSIA KW BE USA KW THI: RO-. AUSTRALIA KW (3) RO DO.. JE W=
USA KW DO.. JE SU NY PUTAO KW TY M A-NYI NGA LO= AUSTRALIA KW DO.. JE SU NY MYTKYINA KW TY M CHA-YO-S BE YI. A MI BE A. BI., BU NGA LO=

No comments: