Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Wednesday, January 28, 2015

CHWA SI PHA THI: VI., BE N3. BV; LI-SU PHA 2 RO USA KW DO.. JE M DO:

2015 KHO; 1 V., 28 NYI THV: MALAYSIA KW BE USA KW LI-SU 6 RO DO.. JE W=
YI. W NY B7-YI Mn: KW TY M CHWA-SI-PHA-. GU.. R3-CHE THI: VI., BE MYITKYINA KW TY M MO-KHE BE NGWA. A-SI BU NGA LO=
CHWA-SI-PHA THI: VI., NY 2009 KHO; 4 V., THV: MALAYSIA KW CHI L SI 2009 KHO; 11 V., 16 NYI THV: 'UN' M7., LE M NGO= A M7.. YI W THI: VI., DO.. JE_ M NY MINNESOTTA STATE KW NGA LO=

No comments: