Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, February 10, 2015

NGWA-SI-D3 BE A-G7 BU LV; PHV, TZA. PAI:

2015 KHO; 2 V., 8 NYI THV: TANAI KW TY M M. PHA: NGWA-SI-D3 BE PUTAO KW TY M NO. A-G7 BU NYI: Xn. NY LV; PHV, TZA. DO.. LEO=
LV; PHV, TZA. G7: SU NY M. PHA: BY YO-SD NGA LO= ZI; DU HO: SU NY M. PHA: Z-ZEW-PHU NGA LO=
MO; LO.. 3 Jn, CHI KW BE PAI: TV WU. TU.. KOE SI 5 Jn, CHI TV: YE DO.. LEO= MALAYSIA LI-SU W KHU VI., KW TZA. KOE.. M NGA LO=

No comments: