Welcome to Lisu Myalu blog... LI-SU MY-LU KW BE HW. HW. BAE FU L,_ NGO=

Tuesday, February 10, 2015

NGWA CHAY LI BU THI: VI., BE JAMES Y-KU THI: VI., USA KW DO.. JE M DO:

NYI. NYI 2015 KHO; 2 V., 10 NYI THV: MALAYSIA KW BE USA KW LI-SU NYI: VI., DO.. JE W=
YI. W NY MYITKYINA KW TY M JAMES Y-KU THI: VI., SU BE PUTAO KW TY M NGWA-CHAY-LI BU NYI: VI., NGA LO= JAMES NY A-PHU. M.. ( CHO: M..) RU., T SI A. MI THi: RO JO.,_ LO=
NGWA-CHAY-LI NY 2009 KH0; THV: MALAYSIA KW CHI L SI 2009 KHO; 11 V., THV: 'UN' M7., LE M NGO= YI. VI.,  SI.. M A-CHI NY 2007 KHO; THV: MALAYSIA KW CHI L M NGA LO= YI. W NYI: Xn. NY MALAYSIA KW VI., THU: KOE.. SI A. MI: ESTHER BE A. BI., WILLIAM BU M7., LE M NGO= A M7., NGWA-CHAY-LI BU THI: VI., DO.. JE_ M NY VIRGINIA KW NGA LO=

No comments: